Power Rankings

1
Houston (12.4)
0
2
Buffalo (9.3)
1
4
Seattle (7.8)
1
6
Oakland (5.6)
1
7
1
8
1
9
1
10
Atlanta (3.3)
0
11
Detroit (2.8)
1
12
1
13
0
16
Denver (0.8)
0
18
0
19
0
20
0
21
0
22
Miami (-3.5)
1
23
1
24
2
25
0
26
1
27
Dallas (-4.9)
1
28
0
29
0
31
Chicago (-10)
1
32
Arizona (-10.7)
0