Power Rankings

1
0
2
0
3
0
5
Chicago (7.4)
1
6
Arizona (7.4)
1
7
Houston (7.2)
0
9
Atlanta (5.6)
0
10
1
11
1
12
0
13
0
14
Seattle (-1.1)
0
15
0
16
0
17
0
18
Miami (-1.9)
0
19
0
20
0
21
0
22
0
23
Detroit (-3.9)
1
24
2
25
0
26
3
27
Dallas (-4.9)
0
28
Buffalo (-5.5)
0
29
0
30
Denver (-6.5)
0
32
0